Повишаване на осведомеността за интеркултурното сътрудничество - In.J.Awa.Ra

„Повишаване на осведомеността за интеркултурното сътрудничество - In.J.Awa.Ra“ е две годишен (2013-2015) проект от Европейската програма „EuropeAid“

Партньорите от проекта са: TAMAT (координатор - Италия), CARDET (Кипър), Асоциация „Migration, Solidarité et Echanges pour le Développement“ (Франция), EURO-training (България), асоциация JARIT (Испания), и VSI SARETAS (Литва). Проект „In.J.Awa.Ra“ възнамерява да разработи една обща учебна програма между партньорството, заедно с представители на младежки сдружения и младежта като цяло, в страните - партньори, които представляват основните целеви групи на проекта. Чрез това сътрудничество, ще се създаде чувство на собственост сред младите европейски граждани, което ще гарантира устойчивостта на проекта. Важно е да се спомене, че в този момент общите учебни програми, произведени в рамките на "In.J.Awa.Ra" ще бъдат обогатени със специфични особености на местната култура и практики на страните партньори.

Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване на нивото на информация и проактивна информираност на европейските граждани върху основите, динамиката, както и ефектите на отношенията между Севера и Юга глобално. Освен това, специфична цел на "In.J.Awa.Ra" е да засили отговорността на младите хора относно целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) -www.un.org/millenniumgoals/- в състояние да се култивира обществена подкрепа за развитието на най-слабо развитите държави (НСРД) - въз основа на политиките и принципите на ЕС за солидарност, правата на човека и демокрацията. Целите на проекта се очаква да бъдат постигнати чрез насърчаване на образованието за развитие и повишаване на осведомеността и усилията сред младите граждани в шестте страни от ЕС.