Διαπολιτισμική Συνεργασία για Ευαισθητοποίηση– In.J.Awa.Ra

Η Διαπολιτισμική Συνεργασία για Ευαισθητοποίηση – In.J.Awa.Ra είναι ένα έργο του αναπτυξιακού ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης EuropeAidκαι διαρκεί δυο χρόνια (2013-2015).

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται του οργανισμούς ,TAMAT (επικεφαλής συνεργάτης-Ιταλία), CARDET (Κύπρος), Association Migration, Solidarité et Echanges pour le Développement (Γαλλία), EURO-training (Βουλγαρία), JARIT ASOCIACION CIVIL (Ισπανία), και VSI SARETAS (Λιθουανία). Το «In.J.Awa.Ra» μαζί με εκπροσώπους των οργανώσεων νεολαίας και των νέων γενικότερα,  οι οποίοι αποτελούν τις κύριες ομάδες-στόχους του έργου, σκοπεύει να αναπτύξει κοινά αναλυτικά προγράμματα στις συνέταιρες  χώρες. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, θα δημιουργηθεί η αίσθηση της διασύνδεσης μεταξύ των νέων Ευρωπαίων πολιτών, η οποία θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του έργου. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, τα κοινά αναλυτικά προγράμματα που παράγονται στο πλαίσιο του «In.J.Awa.Ra» θα εμπλουτιστούν με ειδικά χαρακτηριστικά της τοπικής κουλτούρας και πρακτικής των συνέταιρων χωρών.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην ενίσχυση των επιπέδων ενημέρωσης  και ευαισθητοποίησης των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τα θεμέλια, τη δυναμική, καθώς και τις επιπτώσεις των σχέσεων μεταξύ του Παγκόσμιου Βορρά και του Νότου. Επιπλέον, ο ειδικός στόχος του «In.J.Awa.Ra» είναι να ενδυναμώσει τη διαδεδομένη και συλλογική συνείδηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας- www.un.org/millenniumgoals/- ικανό να καλλιεργήσει τη δημόσια στήριξη για την ανάπτυξη των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών (LDCs) – βασισμένο στις πολιτικές της ΕΕ και τις αρχές της αλληλεγγύης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Οι στόχοι του προγράμματος αναμένεται να καλυφθούν μέσω της προώθησης της αναπτυξιακής (παγκόσμιας) εκπαίδευσης και των προσπαθειών ευαισθητοποίησης των νέων πολιτών σε 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.