Γνώση & Εξουσιοδότηση

Διαβουλεύσεις και συζητήσεις με οργανώσεις νέων για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος με βάση τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας.

Εφαρμογή εργαστηρίων για τη νεολαία

Αποτελέσματα

Διαβάστε Περισσότερα

Μοιράζομαι και Παίζω

Αδελφοποιήσεις μεταξύ της νεολαίας των 6 συνέταιρων χωρών

Αδελφοποιήσεις  μεταξύ της νεολαίας της Ευρώπης των 6 Ευρωπαϊκών περιοχών και των πολιτών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.

Ανάπτυξη του επιτραπέζιου παιχνιδιού In.J.Awa.Ra.

Υλοποίηση της ανάπτυξης Εθνικών και Ευρωπαϊκών διαγωνισμών.

Αποτελέσματα

Διαβάστε Περισσότερα

Επικοινωνία & Δράση

Ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και επικοινωνιακές δραστηριότητες.

Εφαρμογή των υπηρεσιών μάθησης (πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης) σε συνεργασία με τις ενώσεις νέων

Οργάνωση του In.J.Awa.Ra. Φεστιβάλ Ανάπτυξη Φεστιβάλ. 

Αποτελέσματα

Διαβάστε Περισσότερα