Επικοινωνία & Δράση

Ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και επικοινωνιακές δραστηριότητες.

Εφαρμογή των υπηρεσιών μάθησης (πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης) σε συνεργασία με τις ενώσεις νέων

Οργάνωση του In.J.Awa.Ra. Φεστιβάλ Ανάπτυξη Φεστιβάλ. 

Αποτελέσματα

Η νεολαία θα αναπτύξει συσκευές επικοινωνίας και υλικό μέσα από τα εργαστήρια, ενώ με την υποστήριξη των εταίρων και των οργανώσεων νεολαίας θα οργανώσει μια σειρά από μαθησιακές δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής. Μέρος αυτής της δραστηριότητας αυτής θα είναι το Φεστιβάλ Ανάπτυξης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις συνέταιρες χώρες.